Adwokat Warszawa dr Agnieszka Kimak - Kancelaria Adwokacka Warszawa, Lublin

USŁUGI
_________________________


Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo administracyjne

Prawo pracy

 

PRAWO CYWILNE


Kancelaria prowadzi sprawy cywilne, handlowe i gospodarcze dotyczące przedsiębiorstw oraz osób fizycznych przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące nieruchomości:

Mieszkania: lokatorskie, własnościowe, komunalne, spółdzielcze, lokale użytkowe, powierzchnie handlowe, magazyny

Czynsz najmu, dzierżawa, użyczenie, umowa deweloperska, cesja udziału, umowa o roboty budowlane,

Grunty orne, działki budowlane, zniesienie współwłasności nieruchomości, rozgraniczenie, scalenie gruntów, ochrona posiadania, powództwa windykacyjne, nakłady na nieruchomość, eksmisja, grunty warszawskie,

Zasiedzenie, uwłaszczenie, wywłaszczenie, czynsz najmu, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, wpisy w księgach wieczystych, hipoteka

Służebności, droga konieczna, droga prywatna, droga publiczna

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria prowadzi sprawy spadkowe:

Testament, zachowek, zapis, polecenie, stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, dziedziczenie ustawowe, udziały spadkowe, dziedziczenie a konkubinat, dział spadku, podział majątku spadkowego, spłaty, dopłaty, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstwa rolnego.

ODSZKODOWANIA

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej przez (przykłady):

przestępstwo, wypadek komunikacyjny, utracone korzyści, nie wykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy, uszczerbek na zdrowiu, utratę zdrowia, ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, ochronę interesów konsumenta, patentu, oznaczenia geograficznego, (prawa własności przemysłowej), naruszenie dóbr osobistych, niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie, przewlekłość postępowania, wydanie lub nie wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji po stwierdzeniu niezgodności z prawem, z tytułu szkody na osobie powstałej przez wykonywanie władzy publicznej, na zasadach słuszności oraz o roszczenia wynikające z naruszenia interesów konsumenckich i czynów nieuczciwej konkurencji.

UMOWY

Kancelaria prowadzi negocjacje, spory sądowe oraz uczestniczy w mediacjach w sprawach dotyczących zawierania również w trybie przetargowym, wypowiadania, rozwiązywania, odstąpienia, stwierdzenia nieważności lub bezskuteczności umów i roszczeń z nimi związanych, wynikających z umów, (np.):

Sprzedaży, zamiany, darowizny, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki (również konsumenckiej), rachunku bankowego, zlecenia, agencyjnej, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, spółki, poręczenia, tzw. deweloperskiej, przelewu wierzytelności.

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe w sprawach o zapłatę tzw. windykacja należności pieniężnych, wydanie rzeczy oraz o inne roszczenia, prowadzi doradztwo prawne w zakresie sposobów zabezpieczania wierzytelności, kształtowania stosunku prawnego (pisania lub modyfikacji tekstu umowy), zabezpieczenia interesu Klienta poprzez wskazanie ryzyka i granic odpowiedzialności, z uwzględnieniem przepisów prawa karnego, wiążących się z podjęciem danej czynności prawnej.

EGZEKUCJA KOMORNICZA

Kancelaria reprezentuje Klientów również w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komorników sądowych oraz inne organy egzekucyjne.

PRAWO HANDLOWE I REJESTROWE

Zakładanie spółek, fundacji, stowarzyszeń, prawo spółdzielcze i wspólnoty mieszkaniowe, postępowania rejestrowe w KRS i KW,

Uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy spółki albo organów spółdzielni, rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, sprawy z zakresu postępowania upadłościowego i układowego,

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWO AUTORSKIE

Ustalenie autorstwa projektu wynalazczego, ustalenie, naruszenie, przeniesienie prawa do patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji, stwierdzenie korzystania lub utraty korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, prawa używania znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych

___________________________________________________

PRAWO RODZINNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych posiadających obywatelstwo polskie oraz obcokrajowców w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W ramach świadczonych usług Kancelaria sporządza: pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi, skargi kasacyjne, projekty umów i porozumień,

uczestniczy w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych,

udziela porad prawnych,

świadczy zastępstwo procesowe przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, Sądem Najwyższym, urzędami stanu cywilnego, konsulatami i ambasadami, komornikami.

Przykładowe sprawy:

- rozwód, separacja z orzeczeniem o winie oraz bez orzekania o winie, unieważnienie małżeństwa

- podział majątku wspólnego po rozwodzie i ustaniu wspólności majątkowej

- zarząd majątkiem wspólnym, zastępcza zgoda sądu

- ustalenie udziałów w majątku wspólnym i rozliczenie nakładów, spłaty, dopłaty

- odpowiedzialność za długi współmałżonka

- rozwód a kredyt hipoteczny

- podział mieszkania i eksmisja małżonka

- rozdzielność majątkowa, inne umowy majątkowe małżeńskie tzw. intercyza

- rozliczenia majątkowe konkubinatu

- alimenty na rzecz dzieci, współmałżonka, byłego małżonka

- zarząd majątkiem dziecka

- dochodzenie alimentów za zagranicą

- władza rodzicielska - pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie

- ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, uznanie i unieważnienie uznania dziecka

- kontakty z małoletnimi - ustalenie, zmiana

- ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

- uprowadzenie dziecka za granicę

- czyny karalne z udziałem małoletnich

- ustanowienie kuratora i opiekuna prawnego dla osoby i majątku dziecka, ubezwłasnowolnienie

- przysposobienie tzw. Adopcja - ustanowienie, rozwiązanie, adopcja zagraniczna, rodzina zastępcza

 

Prawo osobowe:

postępowania przed sądami powszechnymi, urzędami stanu cywilnego oraz konsulatami w sprawach:

- nazwisko dziecka, zmiana i powrót do nazwiska, zmiana imienia

- zmiana płci

- uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu

- transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz w sprawach dotyczących treści polskich aktów stanu cywilnego

- ubezwłasnowolnienie

- leczenie odwykowe

- opieka i kuratela  

___________________________________________________

PRAWO KARNE

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, występujących w charakterze obwinionych, podejrzanych, oskarżonych, skazanych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych w procesie karnym.

Na rzecz podmiotów gospodarczych Kancelaria sporządza analizy i opinie prawne pozwalające na uniknięcie w przyszłości naruszenia prawa karnego skutkującego osobistą odpowiedzialnością karną osób zarządzających przedsiębiorstwem.

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria sporządza pisemne zawiadomienia organów ścigania (m. in. do policji i prokuratury) o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, składa oświadczenia w imieniu osoby reprezentowanej np. o skorzystaniu z prawa wystąpienia w roli oskarżyciela posiłkowego, wnioski np. o naprawienie szkody wynikłej z przestępstwa, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, pozwy cywilne w procesie karnym, zażalenia na czynności dokonywane w toku postępowania przygotowawczego (zatrzymanie, przeszukanie), zastosowanie środków zapobiegawczych - tymczasowe aresztowanie, poręczenie, poręczenie majątkowe tzw. kaucja, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, zakaz prowadzenia pojazdów, zawieszenie w czynnościach służbowych, zabezpieczenie mienia na poczet grożących kar i roszczeń.


Kancelaria zapewnia udział w poszczególnych czynnościach śledztwa, analizę akt postępowania przygotowawczego pod kątem oczyszczenia z zarzutów, umorzenia postępowania, warunkowego umorzenia postępowania bądź przyjęcia najkorzystniejszej linii obrony,

prowadzi mediacje z organami ścigania i pokrzywdzonymi w zakresie skazania bez rozprawy przed sądem lub dobrowolnego poddania się karze, jak również sporządza zażalenia na postanowienia o umorzeniu dochodzenia / śledztwa,

sporządza prywatne akty oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych, podejmuje się zastępstwa w postępowaniach w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających wobec osoby uznanej za niepoczytalną,

W toku rozprawy karnej przed sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, Sądem Najwyższym, Kancelaria podejmuje czynności obrony zmierzające do oczyszczenia z zarzutów lub innego korzystnego rozstrzygnięcia poprzez m. in.: złagodzenie kwalifikacji prawnej czynu, ujawnienie nowych, istotnych okoliczności, przemawiających na korzyść oskarżonego (o ile istnieją), zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych, prezentowanie korzystnej linii obrony w porozumieniu z oskarżonym również gdy jest tymczasowo aresztowany lub pozbawiony wolności w innej sprawie,


Kancelaria sporządza i wnosi apelacje, odpowiedzi na apelacje, zażalenia, skargi o wznowienie postępowania, skargi kasacyjne.

W przypadku reprezentacji pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego lub powoda cywilnego w procesie karnym Kancelaria świadczy pomoc prawną wyłącznie na korzyść reprezentowanych osób. Wszelkie działania Kancelarii skierowane są wówczas na uzyskanie orzeczenia korzystnego dla osób reprezentowanych, tj. wyroku skazującego dla oskarżonego, naprawienie szkody, zaspokojenie roszczeń.

W postępowaniu wykonawczym, dotyczącym osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu Kancelaria świadczy pomoc prawną m. in. w zakresie uzyskania wyroku łącznego, udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności, rozłożenie spłat i kar finansowych na raty.


Kancelaria reprezentuje osoby fizyczne w sprawach o ułaskawienie, odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

 Przykładowe sprawy:

Wykroczenia, przestępstwa:

- zabójstwo, dzieciobójstwo, aborcja, namowa do samobójstwa, nieumyślne spowodowanie śmierci

- spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowa, narażenie na zakażenie ciężką chorobą

- udział w bójce, udział w pobiciu

- spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu lub mienia (np. pożaru, zawalenia budowli, eksplozji, hakerstwo)

- wypadki i wykroczenia oraz kolizje drogowe, z udziałem osób trzecich i bez udziału osób trzecich, w tym ze skutkiem śmiertelnym

- groźby karalne

- zmuszanie do określonego zachowania

- naruszenie miru domowego

- dyskryminacja religijna

- zgwałcenie, pedofilia, kazirodztwo, rozpowszechnianie pornografii, stręczycielstwo, sutenerstwo, bigamia

- znęcanie się, niealimentacja, rozpijanie małoletniego, uprowadzenie lub przetrzymywanie małoletniego

- pomówienie, zniesławienie, znieważanie, naruszenie nietykalności cielesnej

- naruszanie praw pracowniczych, naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych i obowiązków BHP

- naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego, czynna napaść, znieważenie funkcjonariusza publicznego, wymuszanie, łapownictwo, płatna protekcja, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego

- składanie fałszywych zeznań, fałszywa oskarżenie, zatajenie dowodów niewinności, poplecznictwo

- wzięcie zakładnika, handel ludźmi, organizacja nielegalnej adopcji, publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa , nawoływanie do nienawiści, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, znieważanie pomników, grobów, nielegalne posiadanie i wyrabianie broni i amunicji, nielegalne przekraczanie granicy państwowej

- kradzież informacji, dywersja informatyczna, hakerstwo

- fałszowanie dokumentów, poświadczanie nieprawdy, posługiwanie się dokumentem potwierdzającym nieprawdę, zbywanie dokumentu tożsamości

- kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, niszczenie lub uszkodzenie mienia, kradzież leśna, paserstwo

- nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym, oszustwo kredytowe, wyłudzenie odszkodowania, pranie brudnych pieniędzy, umyślne, oszukańczy transfer majątku, przekupstwo wierzyciela, wyzysk kontrahenta, fałszowanie znaków identyfikacyjnych lub daty produkcji, daty przydatności, fałszowanie pieniędzy

- posiadanie i handel narkotykami

 

___________________________________________________

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

Sprawy administracyjne: Kancelaria prowadzi sprawy administracyjne przed organami administracji publicznej oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym:

Przykładowe sprawy:

Z zakresu prawa budowlanego, planowania przestrzennego i ochrony środowiska oraz wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne, postępowania rozgraniczeniowe, kary administracyjne, sprawy meldunkowe, rejestracyjne.

Koncesje w sprawach z zakresu prawa geologicznego i górniczego, obrotu paliwami i energią, ochroną osób i mienia, nadawania programów radiowych i telewizyjnych, transportu lotniczego, prowadzenia kasyn gry

Zezwoleń i licencji w sprawach dotyczących sprzedaży alkoholu, prowadzenia gier i zakładów wzajemnych, komunalnych służb oczyszczania, prawa telekomunikacyjnego, giełd towarowych, odpadów, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, żywienia i hodowli zwierząt, prowadzenia aptek, transportu drogowego, rybołówstwa, działalności i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usług pocztowych i kurierskich

Ponadto sprawy przed:

Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Handlową, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Transportu Drogowego, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwową Inspekcją Sanitarną, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Strażą Pożarną

Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Wyższym Urzędem Górniczym, Urzędem Dozoru Technicznego, Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Urzędem Zamówień Publicznych, Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Głównym Urzędem Miar, Urzędem Regulacji Energetyki

 

___________________________________________________

PRAWO PRACY

W ramach świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa pracy, Kancelaria przygotowuje i analizuje dokumentację pracowniczą, sporządza i analizuje projekty umów o pracę, umów zlecenia i stałej współpracy, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich, umów zawierających klauzule dotyczące zakazu konkurencji, odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, prowadzi negocjacje pracodawców z pracownikami lub związkami zawodowymi

Kancelaria reprezentuje pracowników i pracodawców przed sądem pracy w sprawach dotyczących m. in.:

- sporów o wynagrodzenie, w tym za nadgodziny, za pracę w nocy,

- odszkodowania z tytułu (np.) bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę, mobbing i dyskryminację, naruszenie dóbr osobistych pracownika, odwołanie z urlopu,

- ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odprawę, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w związku z wypadkiem przy pracy.

 

_________________________      

 Strona Główna >>
 Kancelaria >>

   Usługi >>
 Kontakt >>

   
         
© Copyright by Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kimak
Wszystkie prawa zastrzeżone - zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.)